Provozní řád


 • Rekreanti odpovídají za bezpečný provoz zařízení. Jsou povinni dbát, aby nedošlo ke škodě na ubytovacím zařízení a jeho vybavení. Každou škodu je třeba hlásit neprodleně provozovateli. Povinností rekreantů je udržovat pořádek a čistotu v chatkách a na víceúčelových plochách a v okolí areálu.
 • Každá ubytovaná osoba pobývající v areálu je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v areálu i v apartmánech jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).
 • Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zapsání do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem rekreačního areálu.
 • Při zahájení ubytování je nutno chatku přebrat včetně klíčů, zkontrolovat vybavení a případné škody nebo nedostatky ihned nahlásit provozovateli.
 • Pobyt končí dle dohody předáním apartmánu v původním stavu a předáním klíčů od chatky provozovateli areálu. Prokázané škody způsobené rekreanty uhradí rekreanti v plné výši provozovateli nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu. Za ztrátu klíče od apartmánu se účtuje 100 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.

Závěrečný úklid v chatičce je každý povinen učinit sám a předat chatku v takovém stavu jako ji převzal. (Prosíme Vás o vysvlečené povlečení, umyté a uklizené nádobí).

 • Kouření v chatkách, manipulace s ohněm a používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1000 Kč.
 • Před odchodem z chatky je rekreant povinen vypnout všechna světla, všechna elektrická zařízení a zkontrolovat uzavření vodovodních kohoutků.
 • Prosíme Vás, šetřete vodu, zdroje vody jsou omezené!
 • V chatkách nesmí přespávat osoby, které nebyly ohlášeny a zapsány do ubytovací knihy.
 • Noční klid je stanoven od 23:00 do 7:00 hodin.
 • Rozdělávat oheň je povoleno jen v místě tomu určeném. Ohniště musí být vždy po ukončení rekreace uklizeno a vyčištěno.
 • Ke grilování jsou vyhrazeny travnaté plochy. Grilování na zámkové dlažbě je zakázáno.
 • Dřevo na ohniště a uhlí na grilování lze zakoupit po dohodě u provozovatele.
 • Chatky jsou vybaveny elektrickými přímotopy, na kterých je přísně zakázáno sušit prádlo nebo na ně pokládat hořlavé materiály. Při ukončení pobytu je třeba el. přímotopy vypnout.

V každé chatce je umístěn odpadkový koš, který slouží na běžný komunální odpad. V případě naplnění koše, využijte popelnice v areálu. Popř. kontejnery (cca 300 m od areálu).

Žádáme Vás, abyste nevhazovali do WC vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, pleny, obaly, zbytky jídel apod.

 • Psi mají umožněn přístup do areálu po dohodě s provozovatelem a pouze v doprovodu svého majitele. Majitel psa je povinen mít veškeré veterinární doklady v pořádku a mít je s sebou. Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa pod pokutou 500 Kč.
 • Dopravní prostředky je třeba parkovat na místech tomu určených.
 • Rekreanti mohou plně využívat areál Les Parku, ale musí respektovat okolní soukromý majetek.